فلزیاب ماین لب EQUINOX در مسابقه فلزیابی انگلستان ۲۰۱۷